SEURAKOIRA LUONNETESTIIN?

koko

Nyt kesän aikana on taas luonnetestikausi parhaimmillaan. Alla oleva on luonnetestituomari Jorma Lankisen kirjoitus testistä yleisesti ja miten se sopii kaikille roduille.

Miksi ihmeessä veisin seurakoirarotuisen koirani palveluskoirien luonnetestiin? Tämän kysymyksen kuulee tänäkin päivänä usein, vaikka luonnetestillämme ei ole enää mitään tekemistä palveluskoirien kanssa.

Luonnetestin esiaste syntyi 1900-luvun alkuvuosina Ruotsissa. Silloisen testin tavoitteena oli testata armeijan koirien soveltuvuutta eri työtehtäviin. Tämän ajatuksen toimimattomuus huomattiin pian, ja testiä kehitettiin tavoitteena koirien koulutettavuuden arviointi. Tämäkään tavoite ei ole toteutunut ja alunperin palvelus- ja sotakoirien testistä on kehitetty oivallinen käyttäytymistesti kaikille koirille.

Suomeen luonnetesti tuli vuonna 1976 ja oli aluksi virallinen vain palveluskoirarotuisille. Ensimmäinen kymmenen vuotta testattiinkin miltei yksinomaan palveluskoiria. pikku hiljaa alettiin ymmärtämään, ettei testistä saada paljoakaan apua koiran koulutettavuuden arvioimiseen, vaan kyseessä onkin hyvä käyttäytymistesti kaikille koirille. 90-luvulla testi avattiin kaikille roduille viralliseksi, ja nykypäivänä reilusti yli puolet testatuista koirista onkin muita kuin palveluskoiria. Alkuaikojen teknisesti aina samalla kaavalla ja voimalla suoritettu testi on muuttunut vuosien kuluessa paremmin huomioimaan koirien perusluonteen, ja nykyisin jokainen testin osuus suoritetaan aina koiran ehdoilla. Testitilanteen hyökkäyksien voima riippuu aina testattavasta koirasta. Näin pyritään varmistamaan, ettei koiralle jää testitilanteesta traumoja kotiin vietäväksi.

Miksi testaisin seurakoirani?

Koiran luonteen ja käyttäytymisen kanssa elämme 365 päivää vuodessa, kun esimerkiksi sen ulkomuotoa arvioi ammattilainen vain muutaman kerran vuodessa.

Objektiivinen, vertailukelpoinen testitulos antaa kasvattajille mahdollisuuden huomioida myös luonteenominaisuuksia jalostustyössään. Yksittäinen luonnetestitulos ei kuitenkaan kerro riittävällä varmuudella linjan luonteista, joten myös muita kuin varsinaisia jalostusyksilöitä pitäisi saada testattua. Jokainen testattu koira on arvokas rodun luonteita arvioitaessa.

 Toimintakyky, taisteluhalu, temperamentti…

Mitä testitulos koiran käyttäytymisestä kertoo?

Testituloksessa koiria arvioidaan kymmenen eri luonteenominaisuuden mukaan. Näistä yhdeksän arvostellaan asteikolla +3 – -3, jossa miinusmerkkiset arvot eivät ole toivottuja. Testitermistö on peräisin 1900-luvun alkupuolelta, ja nykykynologia ei läheskään kaikkia näitä luonteenominaisuuksia tunnusta. Ominaisuuksien konkreettisuudella ei sinällään ole merkitystä; tärkeää on vain ymmärtää mitä kukin osa-arvio tarkoittaa.

Toimintakyky on nykytietämyksen valossa erillisenä luonteenominaisuutena tuntematon. Luonnetestissä toimintakyky kuvaa ennen kaikkea koiran kykyä voittaa pelkonsa uhkaavissa ja sille yllättävissä tilanteissa. Toimintakykyä ilmaisee yhtälailla puolustautuminen kuin pakokin, toimintakyvyttömyys ilmenee koiran pyrkiessä joko mitätöimään tilanteen, tai sen lopettaessa toimintansa pelon vuoksi.

Esimerkiksi toimintakyvyn erikoiskokeena toimivassa kelkkakokeessa kelkalle kyhättyä hahmoa vedetään ohjaajansa kanssa seisovaa koiraa kohden. Jokaiselle koiralle hahmo liikkuu eri lailla, tavoitteena on saada koira pelkäämään lähestyvää mörköä. Varsinaista toimintakykyä mitataan kelkan saavuttua ohjaajan sivulle ja liikkeen loputtua – miten nopeasti koira voittaa pelkonsa ja menee tutustumaan uhkaan.

Toisena toimintakyvyn erikoiskokeena toimii ns pimeä huone: hämärä suljettu tila, jossa kulkuesteitä. Ohjaaja siirtyy sisälle ja koira jää odottamaan ulkopuolelle toisen tuomarin kanssa. Koira lasketaan tilaan ja sen tulisi etsiä ohjaaja ilman apua. Mikäli koira ei itsenäisesti lähde etsimään, kutsuu ohjaaja sitä. Tästä osasuorituksesta puuttuu kelkkakokeeseen kuuluva koiraan kohdistuva uhka. Uhka syntyy koiran omien korvien välissä.

Toimintakykyä on monesti verrattukin rohkeuteen. Jokaiselle koiralle olisi luonnollisesti tärkeää voittaa pelkonsa todellisen ja luulotellun uhan edessä, joten toiveena olisi mahdollisimman hyvä arvosana kyseisetä ominaisuudesta. Valitettavasti tämän ominaisuuden arvosteluun on lisätty koko testin kulku. Jotta arvosana nousee, tulisi koiran mm myös puolustaa itseään, laumaansa ja taistella. Tämän arvosanan kohdalla tuomarikohtaiset näkemyserot ovat liian suuria, jotta voisimme arvioida testituloksia luotettavasti. Nykyarvostelussa toimintakyvyn arvosana onkin enemmän yleisarvostelu testin kulusta kuin yksittäisen ominaisuuden arvio.

Terävyys tarkoittaa luonnetestissä koiran taipumusta reagoida aggressiivisesti sitä uhkaavaa ihmistä kohtaan. Mitä terävämpi koira on, sitä pienemmästä ärsykkeestä se käyttäytyy aggressiivisesti. Luonnetestissä yleistä terävyyttä – esim. ympäristöön kohdistuvaa – ei arvioida.

Terävyyden erikoiskoe: Koira kiinnitetään lyhyellä taluttimella seinään tms. ja ohjaaja poistuu koiran näkyvistä. Toinen testituomareista lähestyy sitä uhkaavasti – ensin epäröiden – ja lopuksi selkeän hyökkäävästi. Hyökkäys loppuu ja tuomari alkaa puhua koiralle ystävällisesti. Koiran tulisi lopettaa aggressiivinen tai pelokas käyttäytyminen ja antaa nyt ystävällisen hyökkääjän koskea itseensä.

Aggressiivisuuden ilmaisujen voima ei vaikuta tästä ominaisuudesta saatavaan arvosanaan, vaan pyrkimys itsensä puolustamiseen. Terve ominaisuus kaikissa koirissa mikäli terävyys ei kumpua pelosta.

Puolustushalu on terävyyden sukuinen ominaisuus. Tätä kuten muitakin ominaisuuksia arvioitaessa pyritään luonnetestissä arvioimaan nimenomaan halua, ei opittua kykyä. Koiran toiminnan aktiivisuus sen puolustaessa ohjaajaansa ei vaikuta arvosanaan, tärkeämpää on sen asema ohjaajaan ja hyökkääjään nähden. Kun koira pyrkii pysymään ohjaajan ja hyökkääjän välissä osoittamatta minkäänlaista aggressiivisuutta, voidaan katsoa sillä selvästi olevan halua puolustaa laumaansa, kun taas voimakkaastikin ohjaajan selän takaa haukkuva ja muriseva koira saattaa omata puutteita tässä ominaisuudessa.

Erikoiskokeessa toinen tuomareista hyökkää koiran kanssa kulkevaa ohjaajaa kohti. Tässä erikoiskokeessa on joskus vaikea erottaa puolustaako koira itseään vai laumaansa.

Laumaeläimen, kuten koiran tulisi aina osoittaa jonkinasteista halua puolustaa omaa laumaansa. Tästä syystä ei ole suositeltavaa testata koiraa vieraan ohjaajan kanssa.

Taisteluhalu ei nykytiedon mukaan myöskään ole erillinen ominaisuus. Kuitenkin tämä luonteenominaisuuksien summa on tärkeimpiä luonnetestissä mitattavia suureita. Tämä ominaisuus näkyy kaikissa luonnetestin tilanteissa, ei pelkästään sen erikoiskokeessa: leikissä tuomarin kanssa. Koiran tulisi osata purkaa siihen kohdistuvaa painetta taistelemalla todellista tai luuloteltua uhkaa vastaan. Väsyessään fyysisesti koira jatkaa toimintaa nimenomaan taisteluhalunsa avulla.

Luonnetestissä taisteluhalua mitataan erikoiskokeella, jossa tuomari leikkii koiran kanssa ensin puukepillä, sitten tarvittaessa pehmeämmillä välinellä (purupatukka, rätti tms). Kaikki koirat eivät ole tottuneet leikkimään ihmisen kanssa, tai ovat perusluonteeltaan pidättyväisiä vierasta kohtaan, joten niiden ei voi odottaakaan leikkivän vieraan ihmisen kanssa. Tässä tilanteessa annetaan ohjaajan yrittää leikkiä koiransa kanssa. Pelkkä leikkiminen ei kuitenkaan ratkaise annettavaa arvosanaa, vaan uhkatilanteet kertovat tästä ominaisuudesta muissa testiosioissa.

Hermorakenne on tärkeimpiä jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tekijöitä. Tämä ominaisuus ei ole mitenkään omistajan koulutettavissa. Koiran hermorakenne ilmenee parhaiten sille yllättävistä tilanteista palautumisessa. Hyvähermoinen koira palautuu nopeasti uusien tilanteiden aiheuttamasta jännityksestä, huonohermoisen tarvitessa jopa pitkiäkin palautumisaikoja näissä tilanteissa.

Hermorakennetta tarkkaillaan koko luonnetestin ajan. Varsinaista erikoiskoetta tälle ominaisuudelle ei ole.

Temperamentti on koiran kyky havainnoida ympäristöään ja mukautua siihen. Kyse ei ole ainoastaan nopeudesta reagoida niihin, vaan optimissaan koiran tulisi mukautua ympäristön muutoksiin ilman viivettä ja myös reagoida niihin. Temperamentin ollessa liian korkea, on koiralla ongelmia keskittymisessä.

Erikoiskoe: Ohjaajan kanssa kulkevan koiran perään lasketaan takaa-ajava rämisevä tynnyri. Koiran väistöliikkeen voima ja hallinta kuvaavat parhaiten koiran temperamenttia.

Kovuus on luonteen jalostuksen kompastuskivi. Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa kokemaansa ja sen vaikutusta toimintaansa jatkossa. Perimältään pehmeän koiran näkyvä käyttäytyminen muuttuu etenkin sen elämän varrella paljonkin kokemuksien perusteella, kun taas kova koira ei anna näiden vaikuttaa tulevaan käytökseensä. Perimältään riittävän kova koira ilmentää lähes perittyä luonnettaan käytöksessään, kun taas pehmeä koira saattaa muuttua käytökseltään paljonkin kokemansa mukaan.

Luonnetestissä koiran kovuutta tarkkaillaan koko testin ajan, ja lisäksi sille on oma erikoiskokeensa: Ohjaajan kanssa kulkeva koira pelästytetään esimerkiksi yllättäen sen eteen nostetun haalarin avulla. Koiraa ei päästetä selvittämään mitä tapahtui, vaan ohjaaja vie sen pois paikalta heti haalarin noston jälkeen. Hetken päästä ohjaaja palaa koiran kanssa tapahtumapaikalle. Pehmeä koira ei tule vapaa-ehtoisesti uudelleen paikalle, vaan tarvitsee houkuttelemista – kova koira puolestaan ei muista tapahtunutta, vaan kulkee reippaasti uudelleen tapahtumapaikalle.

Luoksepäästävyys Tätä ominaisuutta mitataan koiran suhtautumisella vieraaseen, ystävällisesti käyttäytyvään ihmiseen. Koiran tulisi antaa tämän ottaa kontakti ja koskea itseensä.

Suhtautuminen ampumiseen selvitetään testin viimeisenä osuutena ampumalla aina vähintään kaksi laukausta 9mm starttipistoolilla. Koiran tulisi säilyttää toimintakykynsä laukauksista huolimatta.

TESTIN TULOKSET

Kullekin arvosteltavalle ominaisuudelle on määritelty kerroin (1-35), jolla kerrottuna annetut arvosanat muodostavat testin loppupisteet. Kertoimet on määritetty testattavien ominaisuuksien erikoiskokeiden koulutettavuuden peittämiseksi: esimerkiksi koiralle helposti koulutettavan puolustushalun kertoimena on 1, kun taas hermorakenteen kerroin on 35. Poikkeuksena on suhtautuminen ampumiseen, joka arvoidaan vain asteikolla + ja -. Miinus-arvosanat ilmaisevat koiran suhtautuneen pelokkaasti ampumiseen.

Testin loppupistemäärä ei käytännössä kerro lähestulkoon mitään koirasta, vaan tulos on luettava eri osa-alueiden arvosanoista. Testin maksimipistemäärä – 300 pistettä – ei suinkaan ole optimi kaikille koiraroduille. Testituloksia tarkasteltaessa tulee aina muistaa rodun alkuperäinen tarkoitus, ja verrata tuloksia sen vaatimuksiin. Esimerkiksi suurikokoisille seurakoiraroduille testin optimiarvot (suuri taisteluhalu, vilkas temperamentti, kohtuullinen terävyys jne) eivät kuulu, eikä niitä tule testituloksessa toivoakaan.

Millainen tulisi hyvän kotikoiran testituloksen olla?

Toimintakyvyn toivoisi olevan positiivinen; kaikkihan toivovat itselleen rohkeaa koiraa. Katastrofi ei myöskään -1 (pieni) ole, mikäli tämä johtuu käytöksestä muissa testiosioissa – ei yksinomaan arkuudesta.

Terävyys ei saa olla negatiivinen, sillä silloin koiralla ilmenee jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Eli se ei palaudu normaalissa ajassa tuomarin lopetettua hyökkäyksen, vaan yrittää purra jo ystävälliseksi muuttunutta uhkaajaa.

Toivottava terävyyden aste on +3 kohtuullinen, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Myös +1, pieni on hyväksyttävä tulos.

Puolustushalun arvosanaksi toivoisin +3 kohtuullinen tai +1, pieni. Tätä suuremmat reaktiot +2, suuri -2, erittäin suuri ja -3, hillitsemätön ovat kotikoiralle haitallisia.

Taisteluhalua koiralla tulisi aina olla, muttei kotikoiralla kuitenkaan liikaa. Optimissaan +2, kohtuullinen Hyväksyttäviä ovat vielä +3, suuri ja -1, pieni.

Hermorakenteeltaan negatiiviselle jäävät koirat eivät milloinkaan ole jalostusainesta.

Temperamentille on vaikea antaa optimiarvosanaa. Kotikoirilta voidaan toivoa monenkinlaista temperamenttia rodusta riippuen, mutta varmasti toivottavaa kaikille on että arvosana pysyy positiivisena.

Luoksepäästävyys on edellytys normaaliin koiranpitoon. Kaikkien seurakoirien tulisi suhtautua ystävälliseen ihmiseen rauhallisesti ja tätä pelkäämättä. Toivottavat arvosanat siis +3, luoksepäästävä, ystävällinen ja avoin sekä +2a, luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen.

 Ampumiseen suhtautuminen on tänä päivänä myös tärkeä ominaisuus. Maailma on nykyään täynnä kovia, yllättäviä ääniä, joihin koiran toivoisi suhtautuvan rauhallisesti. Paukkuaran koiran kanssa eläminen on aina haastavaa, eivä sellaista tulisi koskaan käyttää jalostukseen.

Jorma Lankinen

Pentutesti

Petolalainen Tuija Kardin tekee miehensä kanssa myös pentutestejä.

Pentutestauksia tehdään yleensä koko pentueelle. Kasvattajan on tällöin helpompi jakaa pennut sopiville ostajille, kun tiedetään mikä pennuista on rohkein, arin, uteliain, toimintakykyisin, taistelutahtoisin, aktiivisin, dominoivin, alistuvin, avoin, kontaktihakuisin, herkin jne.

Testaajan pitää aina olla pennuille täysin tuntematon henkilö, jonka ne näkevät testaustilanteessa ensimmäistä kertaa. Myös testipaikan pitää olla sellainen, missä pennut eivät ole koskaan päässeet käymään, esim. yksi kodin huoneista, johon pennuilta on ollut pääsy aina kielletty. Monet kasvattajat toki tuntevatkin omien pentujensa luonteita, mutta usein testi tuo myös yllätyksiä. Pentu, joka on tutussa ja turvallisessa paikassa rohkea ja rämäpäinen, voikin osoittautua vieraassa paikassa ja vieraiden ihmisten kanssa täysin toimintakyvyttömäksi.

Pentutesti voidaan tehdä 6-8 viikon ikäisille pennuille, suositeltavinta se on kuitenkin tehdä mahdollisimman lähellä 7-viikon ikää.

Eri koiraharrastuslajeihin sopivat eri luonteiset koirat ja ennen kaikkea erilaisille ihmisille sopii erilaiset koirat. Kovan ja temperamenttisen ei kannata ottaa itselleen samaa koiraa minkä hiljainen ja rauhallinen ihminen valitsisi.

Koulutus- ja luonne-eroja on huomattavasti samankin pentueen eri pentujen välillä.

Kreikan IPO & Mondioring MM-karsinta

Olemme nyt olleet pari kuukautta koiriemme kanssa Kreikassa ja tarkoitus viipyä täällä vielä maaliskuun loppuun. Tullut tutustuttua Kreikan palveluskoira-toimintaankin jonkin verran; joulukuun alussa oli heidän IPO & mondioring MM-karsinta Napfliossa, tuossa meidän lähellä ja viime viikonloppuna IPO-koe ja BH sekä heidän kansallinen koe. Oheisesta linkistä hieman lisää näistä tapahtumista sekä kuvia:
IPO ja mondioring

kuvia

Jouluiset terkut Kreikasta!

kortti

Uusittua mainontaa!

Saimme mainontaan uuden kuvan 😀 Näiden ulkomaisten nettikauppojen ja yritysryppäiden aikana piti nostaa sitä omaa profiiliakin jollain tavoin. Vaikka meillekin tulee ulkomailta tavaraa, niin pyrimme mahdollisimman paljon suosimaan kotimaisia toimittajia. Miten se meni ’osta kympillä enemmän viikossa kotimaisia tuotteita’, niin sen vaikutus olikin jo aikamoinen.

 

veda-kotiin-pain_kehys

Petolan tuotevalikoimasta

Ajattelin laittaa muutaman sanan siitä miten tuotevalikoimamme kehittyy, laajenee tai supistuu. Moni asiakas kun tulee myymälään sisään, huudahtaa kuinka paljon tavaraa meillä onkaan. Nyt seuraa paljastus; meillä on minimaalisen pieni murto-osa siitä kaikesta mitä tällä alalla on tarjolla! Suomen mittapuun mukaan, puhumattakaan maailmanlaajuisesti. Tälle alalle tulee koko ajan uusia toimijoita, tuotteita, merkkejä jne. On haastavaa seurata kaikkea mitä tapahtuukaan, ihan maailmalla kuin myös täällä Suomessa. Seuraan toki työni puolesta mitä kaikkea tulee tarjolle (täytyy myöntää ettei kaikki mene ihan työnkään piikkiin…) ja onneksi myös teiltä asiakkailta saa vinkkejä ja ehdotuksia. Arvatkaa, minne suunnistan aina kun reissaan ulkomailla? No tietysti paikallisiin eläintarvikeliikkeisiin 😀 Ihana katsella kaikkia tuotteita, esillepanoja, asiakaspalvelua ja miettiä miten niitä voisi kenties käyttää omassa myymälässä. Toki japanilaisen lähiön eläintarvikeliikkeen valikoima on aika erilainen kuin mitä suomalaisissa vastaavissa. Manhattanin yksityinen eläinboutique, etelä-afrikkalainen ketjumyymälä, Lontoon Harrodsin eläinosasto, Oregonin luomutuoteliike koirille ja kissoille, valikoimaa riittää…

Esimerkiksi nyt pakastevalikoimamme laajenee, tarjolle tulee osa NeuFraun tuotteista. Tämä prosessi lähti liikkeelle ihan asiakkaiden innoittamana. Petolan avautuessa meillä oli kyseisiä tuotteita valikoimissa mutta jostain syystä ne eivät liikkuneet silloin. Nyt katsoimme, että voisimme uudestaan kokeilla niiden menekkiä, kysyjiä oli ilmaantunut mukavasti.

Selvä, päätimme että otamme ne valikoimiin. Ensimmäinen pohdinta oli, että minne ne mahtuvat. Pakastetila on rajallinen. Eli päädyimme siihen, että tarvitsemme uuden pakastimen. Mutta mihin se sijoitetaan? Pähkäilyn päätteeksi siirsimme erään kuivamuonamerkin tuotteet toiseen paikkaan, tiivistimme hyllytilaa ja saimme raivattua tilaa pakastimelle. Sitten mietintään, mistä pakastin. Ihan rahallisista syistä pakko katsastaa käytetyt versiot ensin, loppujen lopuksi pakastinongelma ratkesi suhteellisen helposti. Pakastin on nyt tänään, tätä kirjoittaessani, löytänyt paikkansa myymälässä ja on ensi yönä koekäytössä, tyhjillään.

Olen jo selvitellyt hieman koska saamme tavaraa valmistajalta, heidän tilauksensa saa edullisimmin heidän oman autonsa kiertäessä Turussa. Valikoima on laaja, joten nyt alkuvaiheessa pitää aika sokkona ottaa joitakin tuotteita omaan valikoimaan. Ja muokata valikoimaa tarpeen mukaan kun näemme mitkä tuotteet liikkuvat, mitkä eivät. Yleisesti ottaen joudumme aina miettimään tavaroita tilatessamme, kuinka ison tilauksen laitamme menemään. Liian pienen tilauksen rahtikustannukset nousevat huikeiksi joten yritämme aina kerätä tilattavaa ainakin yli rahtivapausrajan. Tämä toisinaan venyttää tilausvälejä mutta on pakollista. *Ihan offtopicina; kontti Kiinasta Helsinkiin maksaa noin 350€. Kontti Helsingistä Turkuun maksaa noin 250€. Hmmm, kilometrit Kiinasta Hesaan vs kilometrit Hesasta Turkuun?*

Aikaa olemme saaneet tuhraantumaan jo melkein kaksi kuukautta tähän projektiin. Puolustukseksi sanottava, että oli kesälomat ja kaikkea tässä välissä. Mutta joo, parin viikon päästä meillä on NeuFrauta valikoimissa. Vihdoinkin.

Toki aina prosessi ei ole näin aikaa vievä. Vanhoilta toimittajilta kotimaasta jonkun tietyn uuden tuotteen saaminen valikoimiin voi kestää joskus vain muutaman päivän. Jos heillä sitä tavaraa siis on. Myös maahantuojilla samat ongelmat pitkissä tilausajoissa, riittävän ison tilauksen kerääminen jne.

Mutta muistakaa aina ehdotella meille uusia mielenkiintoisia tuotteita! Maailmalta tai meiltä Suomesta.

-Tuija

Tuotetesti 3: Topi 16.6.16

Topi whippet testasi innoissaan herkkuja. Ylivoimainen suosikki oli kassissa olevat namipalat joita piilottelimme aktivointipeleihin (sopivat kokonsa puolesta hyvin tähän tarkoitukseen).
Naturis pötkö toimii hyvin koulutusherkkuna sillä pysyy hyvin kasassa taskunkin pohjalla ja saa leikattua helposti koiralle sopivia namipaloja.
Mukana olevat valmisruuat maistuivat Topille hyvin vaikka ehkä omistajan mielestä olivatkin vähän turhan teollisia. Näistä kanin makuinen kelpasi Topille selvästi paremmin. Käyvät myös hyvin kongeihin herkuksi ja pieni purkki on näppärä ottaa mukaan reissuun.
Kiitos vielä hyvistä herkuista🐾

Tuotetesti 2: Shanti 16.6.16

Moikka! Noniin nyt on kassin sisältö testattu! Aloitetaan siitä vanilijan makuisesta puruluusta. Se ei lattalla ollessan kauheasti kiinnittänyt huomiota, Shanti lähinnä luuli sen olevan oikea puruluu! Se alkoi kuitenkin kiinnostamaan kun sitä vähän heilutti tassujen välissä ja nykyään se haetaan jo itse ja mennään pureskelemaan alustan päälle! Taloudessaa asuu myös toinen nahka Olivia (Shantin tytär) Olivia on 2v ja luu selvästi kiinnosti häntä enemmän. Kuitenkin kaksikko välillä nyt kiistelee kumpi sen saa! Keksittiin myös muita tapoja leikkiä sen kans pihalla laitan videoita ja kuvia tulemaan siitä! Noutamisen ja riehumisen lisäksi otimme kapulan pitoa.

Herkut maistuivat molemmille. Pienet luuherkut ovat olleet käteviä treenatessa pieniä eivätkä sotke. Meillä on joskus ennen ollu niitä sydämmiä mut ei ikinä juuri noita! Sit testattiin vielä tollasii naudan kuivattuja sydämmii. Ne oli tosi maistuvia ja näytti hyvin uppovan! Ne oli kyl aavistuksen liian isoja, koska on ahne koira kyseessä haluisin antaa pienemmissä paloissa ja niitä oli tosi vaikea saada saksittua esim pienemmäksi. Mutta tälläsii ajatuksia meiltä!
shanttt

Tuotetesti 1: Blitz 16.6.16

Star Snack party mix

Maistuvuus: 4/5
Ulkonäkö: 3/5
Haju: 4/5

Säilytys: 1/5

Namit olivat erittäin maistuvia Blitzille jota epäilin aluksi koska olimme joskus kokeilleet niitä ja ne syljettiin samantie pois. Ulkonäkö oli mukava ja kiva, ehkä liian teollisen näköinen. Koostumukselta oli helposti hajoavaa joten meni rikki namipussissa meillä sekä kuivahtivat. Olisi ollut kiva jos paketissa olisi ollut uudestaan suljettava mahdollisuus. Sopivat mainiosti kotona treenaukseen mutta ulos otan ennemmin jotain muuta 🙂
Canvit Dental
Maistuvuus: 5/5
Ulkonäkö:4/5
Haju: 4/5
Säilytys: 5/5
Nämä olivat tosi mukavia. Maistuivat erittäin hyvin. Olivat kivannäköisiä ehkä vihreästä ulkonäöstä tuli mieleen ns. pupunruoka mutta eipä sekään haittaa 🙂 Syönti tapa tuntui/näytti silti että voisikin puhdistaa hampaita. Oli myös tosi mukava että pussin sai uudelleen suljettua. Helppo säilyttää nätissä pussissaan.
Kong aqua

Ulkonäkö: 5/5

Toimivuus: 6/5
Hauskuus: 5/5
Tämä oli ihan super mahtava lelu. Tämän avulla Blitz meni ensimmäistä kertaa uimaan eikä vain kahlannut… monta kertaakin vielä! Mikään muu lelu ei ole auttanut ennen. Tätä oli niin kiva hakea ja jos ei heitelty niin oli mukava leikkiä vetoleikkiä. Ihana ominainen kongin ulkonäkö sekä oranssi väri kiinnittää huomion vedessä. Naru helpotti heittämistä (ehkä vähän liikaakin meidän aloittelijalle). Lelu ylitti odotukset ja oli aivan mahtava näin kongin rakastajalle sekä odotin että sisällä oleva ’kelluttava juttu’ olisi imenyt vettä jonka jälkeen lelu olisi ollut kauan märkä ja kastanut kaikki treeniliivit jne mutta ei! Ei tippaakaan vettä (ainakaan huomatakseni) imenyt 🙂

Petoraatilainen esittäytyy:SHANTI!

 Eli tässä on Shanti (Lifefream Endless Narnia.) Shanti on lokakussa-15 seitsemän vuotta täyttänyt nahka. Shanti on erittäin kiltti ja uskollinen koira. Sitä pystyy pitämään irti melkein missä vain ja sen yksi lempipuuhista onkin pellolla kirmaaminen irti koirakamujen kanssa 🙂
Shanti asustaa tyttärensä Olivian kanssa ja toimiikin nuorelle koiralle erityisen hyvänä esikuvana. Shanti on harrastanut paljon agilitya ja nykyään treenataan tokoa viikottain. Shanti kisaa avoimessa luokassa.